Kasvomaskien käyttöä edellytetään Lohjan kaupungin sisäliikuntaan käytettävissä tiloissa

Lohjan kaupunki edellyttää kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskuksen hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

Kasvomaski tulee pukea jo ulkona, ennen rakennukseen saapumista ja sitä tulee käyttää kaikissa muissa paitsi liikuntatiloissa (katso oheinen kaaviokuva). Kasvomaskien käyttöä edellytetään myös 12 vuotta täyttäneiltä koululaisilta koulupäivän aikaisessa liikuntatilojen käytössä.

Lohjan Liikuntakeskuksen henkilöstö on velvoitettu kieltämään maskittomien henkilöiden pääsy tiloihin.

Lohjan Liikuntakeskus ja kaupungin pandemiajohtoryhmä tarjoavat neuvontaa ja ohjausta linjausten toteuttamiseen.

Lisätietoja pandemiajohtoryhmältä:
Tuula Suominen
044 374 1291, tuula.m.suominen@lohja.fi

Liikuntakeskukselta:
Jukka Vienonen
p. 044 502 0120, jukka.vienonen@lohja.fi

Användning av munskydd förutsätts i Lojo stads lokaler för inomhusmotion

Lojo stad förutsätter att alla över 12 år använder munskydd i de lokaler för inomhusmotion som staden och Lohjan Liikuntakeskus driver. Förutom under idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av munskydd förutsätts inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig. Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av skolornas idrottslokaler. Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.

Man ska ta på munskyddet redan utomhus, innan man går in och man ska använda det i allan andra lokaler utom i idrottslokaler (se diagram nedan). Användning av munskydd förutsätts också av skolelever som fyllt 12 år när de använder idrottslokalerna under skoldagen.

Personalen vid Lohjan Liikuntakeskus är skyldig att förbjuda personer utan munskydd att komma in i lokalerna.

Lohjan Liikuntakeskus och stadens pandemiledningsgrupp erbjuder handledning och rådgivning för att genomföra riktlinjerna.

Mer information ges av pandemiledningsgruppen

Tuula Suominen
044 374 1291, tuula.m.suominen@lohja.fi

och av Lohjan Liikuntakeskus

Jukka Vienonen
p. 044 502 0120, jukka.vienonen@lohja.fi

Päivitetty 15.6.2021