Tiedote liikuntapaikkojen käyttäjille

Hyvät Lohjan liikuntapaikkojen käyttäjät, 

Lohjan kaupungin taloustilanne on puhuttanut lohjalaisia viime aikoina. Kisakalliossa pidetyssä seuratapaamisessa 15.11.2018 kaupunginjohtaja Mika Sivula oli kertomassa kaupungin tämän hetkisestä taloustilanteesta ja tulevien vuosien näkymistä. Suurimmat syyt Lohjan heikkoon taloustilanteeseen ovat suuret investoinnit käyttötalouteen nähden. Taloutta pitää tasapainottaa, ja se tulee näkymään leikkauksina tulevinakin vuosina.

Tässä vaiheessa kävi ilmi, että leikkaukset tulevat kohdistumaan myös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n konserniavustukseen, jonka kaupunki myöntää vuosittain Liikuntakeskukselle. Olemmehan samassa veneessä, kun kaikkia osapuolia tarkastellaan. Tämä tarkoitti osaltamme sitä, että taataksemme kaupunkilaisten liikuttamisen jatkossakin, meidän on reagoitava konserniavustuksen pienentymiseen sekä tuloja kasvattamalla, että menoja pienentämällä. Tulojen kasvattamiseksi päädyimme uudistamaan liikuntapaikkojen taksajärjestelmää. Tavoite oli, että käyttöastetta pystyttäisiin jatkossa nostamaan ja samalla kerämaan lisätuloja liikuntapaikkamaksuista.

Varsinainen taksajärjestelmätyö aloitettiin helmikuun lopussa, ja siinä pohdimme tulevia muutoksia Liikuntakeskuksessa sisäisesti. Maaliskuussa liikuntapaikkoja käyttäville seuroille teetettiin sähköinen kysely taksajärjestelmään liittyen. Kyselyn tarkoituksena oli osallistaa käyttäjäseuroja ja -yhdistyksiä pohtimaan, minkälaisia muutoksia taksajärjestelmään halutaan tulevaisuudessa. Vastauksia saimme 55 eri seurasta ja yhdistyksestä, mikä on hyvä määrä.

Kyselyn tulosten pohjalta nykyiseen taksajärjestelmään haluttiin suhteellisen vähän muutoksia. Pieniä korotuksia toivottiin tapahtumahintoihin, sillä tapahtumat työllistävät henkilökuntaa enemmän muutamissa paikoissa. Näkemyseroja oli perustuntihintojen ja prime time -hintojen alkamis- ja lopettamisajankohdissa. Kyselystä nousi selkeästi esille myös se, että moni halusi tasaisia korotuksia kaikkiin hintoihin. Vastaavasti paikkakohtaisesti hintoja haluttiin nostettavan eniten nurmikentille, tenniskentille, hiekkakentille ja isojen koulujen liikuntasaleihin.

Liikuntapaikkoja koskevassa taksajärjestelmäkyselyssä kysyttiin halukkaatta osallistua taksatyöryhmään, jossa käytäisiin tarkempaa keskustelua muutettavasta järjestelmästä ja hinnoittelusta. Taksatyöryhmään oli halukkuutta 25 eri käyttäjällä. Näistä valitsimme kattavan yhdeksän henkilön ryhmän eri liikuntapaikkojen edustajista.

Taksajärjestelmäkyselyn tulokset esiteltiin Meriturvassa 10.4.2019 pidetyssä seuratapaamisessa. Keskusteluissa nousi esille muutamia asioita koskien tasaisia hintojen korotuksia. Prosenttikorotuksia kaikkiin hintoihin tasaisesti ei pidetty hyvänä vaihtoehtona, sillä se olisi iskenyt rajummin jo olemassa oleviin kalliimpiin hintoihin. Keskustelussa toivottiin paikkakohtaisempia hintojen nostoja. Sen lisäksi lajikohtaisia eroja toivottiin otettavan huomioon, ja se kuinka tilan koko ja harrastuksen luonne vaikuttavat harrastamisen hintaan.

Taksatyöryhmä kokoontui kolmesti Neidonkeitaalla. Lähtökohtaisesti oli selvää, että vaikutuksia haluttiin enemmän aikuisten hintoihin kuin lasten hintoihin. Tapahtumien osalta päätettiin, että järjestelmää muutettaisiin. Tapahtumissa, jotka pidetään omalla vuorolla, hinnoittelu menisi vuoron mukaisesti. Vastaavasti muiden vuorolla pidettävät tapahtumat tai tyhjillä vuoroilla toteutettavat tapahtumat olisivat hintakategoriassa kilpailut, ottelut ja turnaukset. Sen lisäksi taksajärjestelmän muutokset kohdentuisivat kaikkiin tiloihin ja tarkastelussa otettiin huomioon paikkakohtaiset mahdollisuudet nostaa hintoja. Nurmikentät, tenniskentät ja koulujen salit olivat hintojen noston kohteina ja näitä hintoja nostettiin enemmän. Liikuntahalleista Tennarissa oli nykyisellään kalleimmat hinnat ja muiden hallien hintoja nostettiin suhteessa enemmän. Jäähallin osalta oli aiemmin todettu, että hinnoittelu on korkea ja näin hintojen korotukset kohdentuivat lähestulkoon kokonaan aikuisiin. Tennarin kamppailuhallin, uimahallin ja Kirkkokadun voimailutilan osalta korotukset olivat prosentuaalisia kohdentuen enemmän aikuisiin kuin lapsiin.

Taksatyöryhmän tavoitetilaksi asetettiin 40 000€ tulojen kasvattaminen. Tämä vaati kaikilta liikuntapaikoilta talkoisiin ryhtymistä ja näin kaikkien liikuntapaikkojen hintoihin tulisi muutoksia. Kaupungin Liikuntakeskukselle asettama 200 000€ konserniavustuksen pieneminen oli noussut säästölistalle.

Kaupunginvaltuuston kokous pidettiin 15.5., ja silloin päätettiin kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta. Liikuntakeskuksen konserniavustuksen vähentäminen oli vaihtoehtoisella listalla, mutta valtuuston kokouksessa päätettiin, että konserniavustuksesta ei vähennetä. Päätöksestä johtuen liikuntapaikkojen hintoihin ei tule korotuksia 1.8.2019 alkaen.

Tehty työ ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan, vaan se on avannut silmiämme järjestelmäämme kohtaan ja tiedämme nyt sen hyvät puolet sekä kehitettävät toimenpiteet. Haluamme kiittää liikuntaseuroja ja yhdistyksiä aktiivisesta ja avoimesta otteesta läpi prosessin. Iso kiitos myös taksatyöryhmässä olleille, jotka ovat tuoneet omat ajatuksensa kentältä numeroiden ympärille. Lisäksi haluamme kiittää Lohjan päättäjiä siitä, että liikunta nähdään tärkeänä ja sen vaikutuksiin halutaan panostaa, vaikka olisi ollut mahdollisuus liikunnasta karsia.

Tasajalkahyppyjen aika ei ole, vaan hanskat täytyy kääriä entistä tiukemmin käteen ja tehdä yhteistyötä jatkossakin paremman huomisen puolesta.

Lohjan Liikuntakeskus Oy puolesta,

Toni Ojala

Liikuntakoordinaattori