Liikuntastrategia 2025: Kuntalaisille suunnatun liikuntastrategiakyselyn tulokset

Lohjan Liikuntakeskus Oy osallisti kevään 2021 aikana lohjalaisia strategiatyöhönsä kuntalaiskyselyllä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kuntalaisten ajatuksia ja toiveita liikunnan suhteen. Kyselyssä selvitettiin mm. mitkä asiat innostavat liikkumaan tai estävät liikkumista ja millaisia toiveita lohjalaisilla on liikuntapalveluiden ja -olosuhteiden kehittämiseen. Lisäksi kartoitettiin ajatuksia siitä, minkä palveluiden ja olosuhteiden järjestäminen nähdään erityisesti Liikuntakeskuksen vastuualueena ja mitkä taas voisivat olla muiden tahojen järjestämiä.

Kyselyn vastausten perusteella Liikuntakeskuksen strategiatyöryhmä lähtee työstämään liikuntastrategian suuntaviivoja ja toimintasuunnitelmaa. Tarkoitus ei ole vetää suoria johtopäätöksiä kuntalaisten vastausten perusteella, vaan sen avulla luodaan mielikuva siitä, mihin suuntaan kunnallista liikuntatoimea tulisi lohjalaisten mielestä kehittää.

Kyselyyn saatiin 527 vastausta. 31-60 -vuotiaat muodostivat vastaajista yli puolet, 57 %, mutta vastaajia oli kaikista ikäryhmistä. Vastaajista 72 % oli naisia, 27 % miehiä. Asuinalueista eniten vastauksia saatiin kaupunkikeskustan alueelta.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien liikuntatottumuksia. Yli puolet vastaajista liikkui runsaasti tai melko runsaasti, mutta kyselyyn saatiin vastauksia myös henkilöiltä, jotka liikkuvat vain vähän tai eivät lainkaan. 55 % kyselyn vastaajista liikkui vähintään omatoimisesti, 15 % liikkui seuran tai järjestön, 13 % Liikuntakeskuksen ja 10 % liikkui yksityisen palveluntarjoajan järjestämässä toiminnassa. 58 % vastaajista koki liikkuvansa sopivasti ja 41 % koki liikkuvansa liian vähän.

Kävely ja lenkkeily olivat suosituimmat liikuntamuodot, niiden lisäksi suosituimpien liikuntamuotojen joukkoon nousivat pyöräily, kuntosali- ja lihasvoimaharjoittelu, hyöty- ja arkiliikunta, ohjattu ryhmäliikunta sekä hiihto ja uinti. Lisäksi vastaajissa oli joukkue- ja mailapelien pelaajia. Myös ulkona, luonnossa liikkuminen ja kotona tehtävät treenit yleisiä vastaajien keskuudessa.

Vastaajat arvioivat, että hyvät ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat innostaisivat heitä liikkumaan enemmän. Myös ohjattu liikunta ja liikuntamahdollisuuksien sijainti lähellä kotia koettiin merkittäviksi liikkumista edistäviksi tekijöiksi.

Korona ja sen tuomat rajoitukset koettiin kyselyn perusteella selkeästi suurimmaksi liikuntaa estäväksi tai vähentäväksi tekijäksi. Näiden lisäksi liikkumista vähentäviä tekijöitä olivat jokin vamma, sairaus tai kivut, ajanpuute ja kiire, työt tai opiskelu sekä oman motivaation puute. Kuitenkin yhdeksän prosenttia vastaajista koki, ettei mikään estä tai vähennä heidän liikuntaansa.

Kyselyssä sai myös esittää toiveita liikuntapalveluiden ja -olosuhteiden kehittämiseksi. Palveluiden kohdalla toiveet jakautuivat hyvinkin laajalle ja samoja asioita nostettiin esille huomattavasti vähemmän kuin olosuhteiden kohdalla. Kolme eniten toivottua asiaa liikuntapalveluiden kehittämiseksi olivat lyhytkurssit ja lajikokeilut, tapahtumat sekä ohjatun liikunnan ja tapahtumien levittäytyminen alueellisesti laajemmin ympäri Lohjaa. Olosuhteiden puolella eniten toivottiin lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kehittämistä ja kunnossapitoa sekä alueellista tasa-arvoa.

Tärkeimpinä juuri Lohjan Liikuntakeskus Oy:n järjestettäväksi kuuluvina liikuntaolosuhteina pidettiin uimahallia, ulkoilureittejä ja lähiliikuntapaikkoja. Olosuhteina, joita Liikuntakeskuksen ei tarvitsisi järjestää, pidettiin eniten tekolumilatua, padel-hallia ja tekojäärataa.

Tärkeimpinä liikuntapalveluina, joita Liikuntakeskuksen tulisi järjestää pidettiin lasten ja nuorten ohjattua liikuntaa, seniori- ja erityisryhmien ohjattua liikuntaa ja uimakouluja. Sen sijaan elämäntapaohjaus ja henkilökohtaiset liikuntaohjelmat sekä vuokrattavat liikuntavälineet koettiin sellaisiksi palveluiksi, joita Liikuntakeskuksen ei välttämättä tarvitsisi järjestää.

Talouden tasapainottamiseksi tehtävistä toimista eniten äänestettiin käyttömaksujen korottamista (36%) ja toiseksi eniten liikuntapalveluiden karsimista (27%). Kuitenkin monet olivat myös sitä mieltä, ettei liikunnasta tulisi karsia ollenkaan ja mieluummin olisi haettava lisärahoitusta esimerkiksi kaupungilta tai valtiolta.

Kuntalaisten mielestä olisi tärkeää, että Liikuntakeskuksen toimintaa selkeytettäisiin nykyisestä. Monet ehdottivat Liikuntakeskuksen roolin muokkaamista kohti liikunnan mahdollistajaa ja koordinoijaa, ennemmin kuin toteuttajaa. Tärkeänä nähtiin myös, että Liikuntakeskus takaisi tasapuoliset liikuntamahdollisuudet kaikille asuinalueesta, taloudellisesta tilanteesta ja iästä riippumatta. Tärkeimpinä liikutettavina ryhminä nähtiin lapset ja nuoret, seniorit ja vähän liikkuvat.

Tästä esityksestä voi tarkastella kuntalaiskyselyn vastauksia tarkemmin.